בעיר פס שבמרוקו
שוכן קברה של הצדקת

ללה סוליקה

אשר מסרה את נפשה על קידוש ה'.


היא סירבה להתאסלם,
והיתה ידועה במעלת צניעותה
ושמירתה על קדושת הבית!

בסמוך לקברה של הצדקת ללה סוליקה
נערכת הילולה גדולה מדי שנה.

 

אלפי מתפללים עולים ובאים לפקוד את קברה.
להתחנן ולבקש שזכותה ומעלת קדושתה של
הצדקת ממרוקו יפעלו ישועות למען עמ"י כולו.

רבים כבר נושעו וזכו לניסים גלויים ממש!

להשארת שמות לתפילה וברכה

Created by